“Onliniseren”

by Eddy van Eeden
0 comment

Corona, of de noodzaak tot anders denken over organiseren.

“Natuurlijke selectie is het verschijnsel dat sommige organismen uit een bepaalde populatie beter in hun omgeving passen, dat wil zeggen: meer kans hebben om te zorgen voor overlevende nakomelingen dan minder goed aangepaste organismen” (Bron:Wikipedia)

Door: Marcel van Baren en Eddy van Eeden
met medewerking van Jan Bisschop

Introductie

Eddy van Eeden (1956) sinds 2006 mede-eigenaar van Oopen Advies & Interim en al jaren betrokken bij een groot aantal organisaties in zowel interne als externe rollen. Hoe mensen en processen effectief en vooral ook zinvol samengaan is een van zijn fascinaties. Geen wonder dat de Coronacrisis van 2020 dat nog eens een extra ‘boost’ gaf.

Marcel van Baren (1966) is de ondernemende, servicegerichte en enthousiaste eigenaar van Plots&Plans. Automatiseerder in hart en nieren die zich de afgelopen decennia heeft beziggehouden met verschillende aspecten van IT op technisch, analytisch, adviserend, coördinerend en managementgebied

Met dank aan Jan Bisschop van Puurwerkt, mede-communitylid bij Oopen, voor zijn bijdrage over e-commerce.

Onze relatie met het onderwerp

Beiden zijn wij niet alleen gefascineerd door dit onderwerp, maar ook ras-optimisten. In alle gevallen laten wij ons leiden door de verwondering van wat we zien en door vraag wat dat voor nieuws en goeds kan opleveren. Geen wonder dat dit zich met enige kracht aandiende bij het uitbreken van de Coronacrisis.

Het onderwerp

Nu het openbare leven al maanden met allerlei beperkingen heeft te maken, proberen allerhande mensen en organisaties zich her in te richten en overeind te blijven. Daarin is zichtbaar waar het in zijn geheel niet lukt en waar er verrassende initiatieven te zien zijn. Zichtbaar wordt vooral dat iedereen merkt dat het alleen maar kan als traditionele werkwijzen en processen anders moeten. (Skype heeft 70% aan toename gemeld van online besprekingen, bijvoorbeeld).

Een andere zekerheid is dat wat er ook gebeurt, na deze Coronacrisis zal blijken dat online activiteiten, zoals meetings, leerprocessen/hoorcolleges, ambtelijke processen en verkoopkanalen structureel in aantal gegroeid zullen zijn.

Dat betekent voor ons dat het tijd is voor een eerste beschouwing over organiseren in het post-Corona tijdperk: “Onliniseren”!

Verkenning

Het is altijd al zo geweest dat veranderen onder druk van buitenaf sneller gaat dan de stap voor stap methode. We hoeven maar naar het uitsterven van dinosaurussen te kijken en het bewijs is daar.
Daartegenover staat bijvoorbeeld de al sinds het rapport van de club van Rome vigerende discussie over klimaat en natuurlijke bronnen in de jaren zeventig. Tot op de dag van vandaag krijgt deze geen echte voet aan wal.

In het licht van de Coronacrisis is het dus interessant om eens te kijken wat we door de nood gedwongen anders aan het doen zijn met ons organiseren dan daarvoor en of dat duurzame veranderingen zullen blijken te zijn. Een paar beschouwingen:

 1. Plots kunnen we zaken op afstand doen, waar nog niet zo lang geleden – en misschien wel altijd nog – er in organisaties vaak een structureel negatieve houding tegenover thuiswerken bestond. We zien nu dat wie nu thuis werkt -en iets voortbrengt- juist tot de productieveren behoort. Een qua mindset forse paradigma verandering
 2. Thuis zit geen directeur, geen manager, geen voorman, geen ondernemingsraad, geen Arbodienst, geen arbeidstijden toezichthouder etc. die zich bezighouden met aansturen. En als die er al zijn is hun volume van aanwezigheid sterk teruggedrongen. De medewerker is “on his/her own now” en regelt zijn eigen werktijd en -indeling. Dat kan zo maar zijn dat het ’s avonds rustiger werkt dan overdag. Niemand die daar wat over zegt; autonomie en zelfsturing in optima forma.
 3. Informele communicatie. Afgezien van de digitale communicatiemiddelen werkt ook communicatie anders. Even op een mening doorborduren na een meeting, staande in de deur opening of informeel bijpraten in de lift of bij de koffiemachine gaat nu niet meer. . We hebben ook geleerd om non verbale communicatie te letten, waar dat bij digitaal contact wat vlakker is en minder goed leesbaar. Dat vraagt dus om een meer gestructureerde wijze van communiceren, vergaderen. Digitaal is een vergaderpandemonium waar mensen door elkaar heen reageren niet mogelijk. Niks mis mee: vergaderen wordt zo wellicht effectiever, niet iedereen hoeft voor de hele meeting in te loggen.
 4. Losse vs. strakke werkprocessen Hoewel het werk en de doelen als zodanig niet veranderen, dienen werkprocessen evenals communicatie wat ordelijker te verlopen. Waar we hele dagen bij elkaar zijn kunnen we ons enige slordigheid of grijze gebieden permitteren. Dat kan immers altijd gecorrigeerd worden omdat we er zijn. Dan loop je gewoon even binnen bij je collega. Wat hiervoor gold bij communicatie gaat ook op voor werkprocessen. Dat is digitaal lastiger. Dat betekent dat daar waar digitaal gewerkt wordt werkprocessen, taakverdelingen en verantwoordelijkheden en proces- en planningsafspraken helder moeten zijn. Kortom digitaal werken leidt tot ordelijker, doelgerichter organiseren van werkprocessen
 5. Out of the box denken. Tot slot helpt de Coronacrisis ons om creatiever en innovatiever te kijken naar wat waarde toevoeging is en hoe dat te doen. Zij die de crisis als kans zien en niet als een bedreiging lopen een stap voor. Misschien kan van crisis geleerd worden dat je nooit moet inslapen, op de automaat moet gaan, maar als vast onderdeel van het ondernemen altijd vanuit een ‘stel dat’- denkwijze moet kunnen, willen en durven opereren.
 6. Wendbaar organiseren. Naast het goed inrichten van de hoofd- en deelprocessen was het altijd al belangrijk dat organisaties zichzelf wendbaar organiseren. Er moet snel gereageerd kunnen worden op enorme pieken en dalen in de vraag om de klant naar tevredenheid te bedienen, om nieuwe markten/proposities te lanceren, of nieuwe klanten te benaderen. Of om de organisatie zo efficiënt mogelijk te blijven besturen om goed grip te houden op de kosten

Hierna gaan we verder in op aanpassingen aan werk, organisatie en processen en bespreken we voorbeelden die we nu zien.

Werkprocessen en anders organiseren

Informeel contact als ‘smeerolie’.

In de meer online georganiseerde wereld wordt organiseren strakker. In meetingen kun je niet meer door elkaar praten. Dat kan natuurlijk zo ook niet, maar online is het al helemaal niet verstaanbaar. Het zogenaamde kwartiertje waarin ieder druppelsgewijs binnenloopt kan, maar is wat lastig.  In de ‘oude’ situatie vullen we de tijd met even socializen, of snel even wat anders bespreken, maar online zitten we klaar en wachten we op je. Het is echt vervelend als een heel team op je wacht.

Afspraken dienen meer dan anders echt SMART te zijn om te weten wie wat waar wanneer klaar heeft en hoe en wanneer we daarop terugkomen. Plannen/doelen dienen duidelijk te zijn en trajecten moet je goed uitzetten.

Kortom: smeerolie als oplossing voor te zeer informeel organiseren werkt bij onliniseren niet. De puntjes op de i!

Werkprocessen

Zoals hiervoor beschreven zijn informele contacten de smeerolie van een organisatie Het al dan niet op orde hebben van duidelijke werkprocessen is cruciaal voor online werken. Als in online vergaderingen telkens weer helder moet worden gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is en welke stappen nu gezet moeten worden, dan gaan dingen niet alleen langzaam, maar kunnen er ook gemakkelijk fouten ontstaan.

Wat nodig is om dat goed te organiseren is:

 • Hoofdprocessen in kaart hebben
 • Deelprocessen benoemen en in kaart brengen.
  Daarin zoveel mogelijk ‘rechte lijnen’ leggen, niet te veel ‘swimming lanes’
 • Taken/Verantwoordelijkheden/Bevoegdheden helder

Hoofdprocessen hebben vooral tot doel om voor iedereen duidelijk te laten zijn waaraan bijgedragen wordt. De functie van een hoofdproces is meer om het organisatorisch ordenend concept helder en eenduidig te laten zijn. Doelen en plannen worden binnen dit kader gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het verkoopproces of het productieproces van een onderneming.

Deelprocessen zijn cruciaal voor het onliniseren. Immers hierin zijn de stappen, de rollen en taken en de verantwoordelijkheden verder uitgewerkt. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld een orderbevestigingsproces, een facturatieproces, een betaalproces, een proces van grondstof/goederenbestelling, een proces van klachten- en claim-afhandeling. In deze processen wordt de prestatie van de onderneming gerealiseerd. In een keer goed? Kostenefficiënt? Snel?

Daar waar in dit soort processen veelvuldig zijstapjes moeten worden gemaakt, gewacht moet worden op anderen voor advies, of er meerdere mensen ‘over gaan’, zullen deze processen het risico lopen trager, minder efficiënt te verlopen.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen altijd al helder te zijn. Maar ook hier geldt dat in een onlinewereld volkomen duidelijk moet zijn wie wat doet. In dat geval zal een meeting sneller en efficiënter verlopen. Kunnen processtappen over verschillende meetingen heen duidelijk worden uitgezet.

Het is onze overtuiging dat onliniseren dwingt om in werkorganisaties en -processen nog eens extra de puntjes op de i te zetten. Daarnaast is het naar ons idee een voordeel om processen vooral simpel in te richten en daarmee de kans op fouten of vertraging te verkleinen. Bedrijven die zich al zo hebben georganiseerd, hebben een voorsprong in het geval van een plotselinge verandering, of crisis, zoals tijdens de Corona lock down. Zij kunnen en zullen zich snel aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

E-commerce

E-commerce is momenteel misschien wel belangrijker dan voor de corona crisis. Het koopgedrag van consumenten verandert nog meer richting online. Mensen zullen naar verwachting nog meer online surfen en kopen. Organisaties die geen online kanaal hebben, of hier te weinig tijd en aandacht in hebben geïnvesteerd, krijgen meer nog dan voorheen problemen om hun producten aan de man te brengen. Aan de andere kant zijn er ook organisaties waar de online omgevingen een enorme boost krijgen en de hoeveelheid online bestellingen niet of nauwelijks aankunnen.

Het is belangrijk de USP’s (Unique Selling Points) extra te benadrukken en te kijken hoe je kunt onderscheiden van je concurrenten. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar zekerheid, bijvoorbeeld over de snelheid van levering en de kwaliteit van de producten, diensten, of service.
Ook communicatie met klanten en markten wordt belangrijker, bijvoorbeeld over de genomen corona maatregelen, zowel voor wat betreft de fysieke winkels, filialen, als over de leverservice, zoals de eventuele impact op de drukte/verwerking en beschikbaarheid en levertijd van producten. Om in te spelen op het zekerheidsgevoel is het goed betalingsmogelijkheden toe te voegen, of juist af te schalen, zoals betalen aan de deur, of juist achteraf betalen. Ook retourenbeleid is van belang, zijn alle pakketpunten nog wel goed bereikbaar en durven mensen nog wel de deur uit? Zo heeft Hornbach haar retourtermijn verlengd tot maar liefst 90 dagen.

Tot slot is het op orde hebben van de webshop cruciaal. Is dat niet het geval dan kan dat leiden tot toename van verkeer naar bijvoorbeeld de klantenservice, of juist een afname in het aantal online geplaatste orders. Monitor dus de traffic van alle kanalen en optimaliseer je omni-channel processen, zoals online self-service mogelijkheden.
Heb je vooral B2B afzetkanalen gebruikt in de afgelopen jaren? Wellicht is het dan nu ook juist het moment te overwegen een B2C kanaal te introduceren en rechtstreeks aan de consument te gaan leveren. Misschien via een eigen webshop, of wellicht via marketplaces zoals Amazon, of Bol.com. Ook dit vraagt veel van de interne organisatie en inrichting van processen, bijvoorbeeld omdat consumenten minder in bulk zullen bestellen.

Voorbeelden van aanpassingen in bedrijven of sectoren.

In de afgelopen tijd zijn bij ons veel voorbeelden de revue gepasseerd. Sommige concreet, sommigen van horen zeggen, soms ook slechts ideeën. Het gaat er ons hierbij vooral om aan te tonen dat ‘onder druk alles vloeibaar lijkt te worden’. Plots kunnen er allerhande ideeën snel tot uitvoering komen. De lijst kan bijna oneindig worden als we de voorbeelden blijven registreren. Iedereen zal in de eigen omgeving ongetwijfeld nog meer initiatieven kunnen noemen. Door het verlichten van de lock down maatregelen zijn sommige voorbeelden momenteel inmiddels minder relevant. Wij hebben ze laten staan als voorbeeld van creatieve reactie op de beperkingen voor een dergelijke ondernemer en/of branche

Restaurants: organiseert afhalen/ thuis bezorgen. Een restaurant dat gericht is op tafels bedienen, zal doorgaans zijn keuken niet zo snel op afhalen en bezorgen zijn ingesteld, en loopt tegen allerlei ‘beren in het bos ‘aan zoals verpakking, garen van eten, afkoelen, bezorgen etc.  Zij die dat wel kunnen, zijn snel omgeschakeld. Hoe zit het met onze sterrenrestaurants? Afhalen bij Jonnie Boer?

Catering Een voorbeeld van snel reageren en wendbaarheid is de stap van Honig (maaltijden), om samen met Eurest (bedrijfscateraar) en Thuisbezorgd verse, betaalbare maaltijden te bereiden in leegstaande bedrijfskeukens en die thuis te bezorgen.

Huisarts: een huisarts die door drukte al eerder een shifting had gemaakt tussen kleine klachten en snelle doorstroming zal gemakkelijk onliniseren middels een digitaal spreekuur

Onderwijs: Op afstand leren is natuurlijk allang bekend. Toch reizen er dagelijks grote groepen studenten naar hun Hogeschool of Universiteit. Wat het doel is van klassikaal bijeen zijn hoeft niet eens gevraagd te worden (overigens: de NS heeft heel veel treinen ter uitbreiding van de overbelaste materiele capaciteit in bestelling voor 2022 en schreeuwde moord en brand over spoor-capaciteit…)

Advocaten: Sommigen houden digitaal spreekuur (sommigen werkten nog altijd met faxen…!). Dat werkt sneller, voorkomt reizen, parkeren en tijd.

Accountantscontrole: Tot niet zo lang kreeg elke onderneming elk jaar een bezoek van de accountant en deze liet een groepje junioren in een kamertje bij de klant alle boeken controleren. Soms wekenlang. Daarna kwam de sr accountant de jaarstukken persoonlijk goedkeuren en langsbrengen. Hoge kosten, onnodig reizen en automatisering van de financiële huishouding maakte dat hier al druk op stond. Het einde van deze werkwijze is al voorspeld. Naar ons idee zal deze crisis dit alleen nog maar versnellen.

Bedrijven innoveren of maken met/uit hun proces andere producten: Bavaria, oud bier wordt desinfecteringsmiddel, beddenfabrikant Auping maakt mondkapjes etc.  Een ingenieursbureau ontwikkelt een open source beademingsapparaat, een bedrijf met 3d printers maakt noodzakelijke onderdelen voor medische apparatuur.

Kerken: houden online kerkdiensten. Niet nieuw maar zonder een crisis was er de noodzaak niet. Voor zieken, ouderen etc. kan dit misschien gehandhaafd blijven?

Sportschool: Onder het motto ‘komen ze niet naar ons, dan wij naar hen lenen sportscholen fietsen, loopbanden en steppers uit voor thuisgebruik. Al dan niet gekoppeld aan een online begeleiding. Een spinning klas kun je dus online bijwonen

Tattooshop: Contact binnen 1,5 m kon niet meer. Voor een tatoeëerder is dat in een klap weg broodwinning. Maar een oplossing was gauw gevonden. Minister Hugo de Jonge dacht misschien dat hij hippe schoenen had, maar een paar door een tatoeëerder versierde schoenen is uniek en altijd custom-made!

Hotel wordt ziekenhuis. Lege hotels, en te volle ziekenhuizen. Het gaat om kamers en bedden. Met een kleine aanpassing is dat snel gedaan. Voorbeeld bij van der Valk in Uden, direct naast het ziekenhuis.

Middenstand allianties een lokale vishandel/groenteboer/kaasboer/bakker/slager/bloemist vormen alliantie. Te bestellen authentieke versproducten uit een virtuele ‘kwalitatieve supermarkt’

Boerschappen: Bezorgdiensten draaien overuren. Dat is alleen nog maar een kwantitatieve toename. Om ook boeren door zware tijden heen te helpen, rijdt boerschappen langs boeren en verzamelt daar de inkoopboxen vers voor de klanten.

Reisbranche: virtual reisbelevingen in plaats van ergens heen reizen? Is er al een reisbureau dat dat aanbiedt?

Samengevat en hoe verder?

Zij die snel en creatief zijn haken snel aan bij veranderende omstandigheden. Het zich snel organiseren is vaak gebaseerd op eenvoud van processen die maakt dat snel gereageerd wordt. Daarnaast leidt druk van de omstandigheden ook tot het mogelijk maken om in de processen, die ingericht waren voor iets anders (bedden maken, bier produceren) ook andere producten te maken.  Ook de noodzaak om ergens heen te gaan om iets te doen of kopen neemt niet alleen af, maar leidt ook tot een innovatie van producten en processen. Hoe jammer ook, maar de nieuwe generaties groeien niet op met de geur van brood in de winkel van de bakker, of van bloemen bij de bloemist.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Coronacrisis kansen biedt, vooral voor al die bedrijven die zich aanpassen aan de nieuwe tijd. Na deze periode zal er ongetwijfeld veel van het oude terugkomen. Maar er zal ook heel veel anders zijn en blijven.

Het wordt al her en der aangegeven: we zullen ons voorlopig – en misschien wel langer dan eerst gedacht – moeten instellen op een 1,5 meter economie. Dat betekent dat we Coronarichtlijnen ‘vertalen’ naar normale vormen van leven en werk, die we nu nog als bijzonder ervaren. Dat vergt aanpassingen in ons systeem van kijken, denken en werken, maar levert ook ingrediënten voor business opportunities van de toekomst.

Een greep:

Social distancing

 • Ruimte voor virtuele bijeenkomsten
 • Plastic schermen, privéruimtes, vip

Was/Reinig je handen vaak

 • Zeep die handen niet beschadigd
 • Echt overal beschikbaar
 • Nieuwe standaard
 • Markt voor beschermingsmiddelen

Werk zoveel mogelijk thuis

 • Mensen moeten goed zitten
 • Bedrijven moeten voldoen aan ARBO-eisen
 • Planning voor op werk, ‘groep rood en groep blauw’
 • Lunch thuis
 • Werk-privé balans in de gaten houden
 • Kantoor wordt opgeheven
 • Nieuwe bouwconcepten: integratie huiskamer met kantoor

Doe alleen essentiële boodschappen, niet voor de lol winkelen

 • Zorg voor een online aanbod
 • Maak dat zoveel mogelijk gelijk aan je winkelbeleving
 • Bezorgdienst
 • Virtuele tours
 • Zorg voor vindbaarheid
 • Faciliteer zien=kopen, bied snelheid
 • 1 x 1000 wordt wellicht 1000 x 1
 • Minder geld >> meer efficiency
 • Lever maatproducten/-diensten die bestaan uit 95% standaard en 5% custom

Betaal contactloos

 • Versnelde uitfasering contant geld
 • Toename betaalsystemen

Gebruik zo min mogelijk het openbaar vervoer

 • Individueel vervoer
 • Andere manier samenwerken, virtueel

Ga niet op reis

 • Virtuele toer, virtuele beleving
 • Voucher-industrie

Vragen over de toekomst

Hoe ziet de wereld er straks uit als we bijvoorbeeld

 • nog wel even 1.5m afstand in meetings, in restaurants, winkels, werkomgevingen moeten houden
 • groepsbijeenkomsten, evenementen, sport niet maar zo kunnen houden
 • inrichtingen en standaardvoorzieningen in horeca voor handen wassen en beschermende middelen zullen hebben
 • meer online werken, virtual “reality”, thuis werken; CAO?
 • cao-onderhandelingen organiseren? Online?
 • de ARBO wet op thuiswerken veranderen (werktijd, pauze tijd, gezond werken.)
 • meer online kopen? Zien = kopen=snelheid (website, bestellen, betalen, leveren)
 • minder geld beschikbaar hebben, dus meer nadruk op kostprijs en efficiency. Meer voor minder.
 • in plaats van winkels waarin het aanbod principe 1×1000 is, nu online 1000×1 de realiteit is
 • aanbod aanpassen naar individu: standaardproduct (95%) maar toch persoonlijk 5%
 • online winkelen en afhaal- en bezorgservices gebruiken
 • bedrijven dienst/product online aan moeten gaan bieden
 • aan online Marketing moeten doen en zichtbaarheid en zoekmachine optimalisatie (SEO) moeten verhogen

Naar ons idee helpt het om een goed overzicht te hebben (en te houden) van de technische mogelijkheden die het internet nu biedt. Dat helpt weer om mogelijkheden te ontdekken en te onderzoeken op bruikbaarheid.

Technologische ontwikkelingen en hulpmiddelen

In onderstaand overzicht geven wij aan welke mogelijkheden er zoal zijn. We sluiten af met twee matrices waarin wij de online ‘gereedschappen’ afzetten tegen inhoudelijke werkgebieden/- processen en tegen werkvormen die wij kennen in organisaties.

ICT is altijd in beweging. Wat nieuw is vandaag, is morgen alweer achterhaald. Desondanks zijn er een aantal voor dit stuk interessante ontwikkelingen die zich inmiddels bewezen hebben of een behoorlijke plek aan het verwerven zijn.

Robot gestuurde procesautomatisering (RPA) – een sterk groeiende markt van oplossingen die bedrijfsprocessen automatiseren door de inzet van zogenaamde robots. Een robot -zie het als een macro of script- kan routinematige, repetitieve, tijdrovende of precieze handelingen van mensen uitvoeren. 24/7, als het moet. Soms nog met inzet van kunstmatige intelligentie. Een robot kan bijvoorbeeld uitstekend gegevens samenvoegen uit verschillende bronnen, facturen verwerken, teksten verrijken met informatie van het internet of gegevens migreren.

E-Learning, virtuele klaslokalen, gamification (micro learning), virtual reality – het leren, coachen en trainen met behulp van geautomatiseerde middelen ontwikkelt zich razendsnel in allerlei vormen. In de eenvoudigste vorm kunnen lessen en colleges live worden gestreamd over de hele wereld. Je kunt mensen laten leren door middel van speciaal ontwikkelde games, al dan niet in virtual reality vorm. Of je maakt een e-learning module voor nieuwe collega’s of voor het introduceren van een nieuwe machine of manier van werken.

Digitale marktplaatsen – je kunt het zo gek niet bedenken of er is een digitale marktplaats voor opgericht. Vroeger had je advertentiekrantjes en folders. Maar nu kun je je producten en diensten overal digitaal kwijt. Klusjesmannen bieden hun expertise aan op Werkspot, een auto leen je bij Greencars, verzamelaars veilen hun spullen op Catawiki, duizenden autohandelaars verkopen hun auto’s op Autotrack en wil je iemand een persoonlijk, handgetekend digitaal kunstwerk voor je laten maken, ga je naar Artistsnclients.

E-commerceplatformen – in het verlengde van digitale marktplaatsen waar je – meestal tegen een vergoeding – je je producten en diensten kunt aanbieden, is het tegenwoordig ook niet moeilijk om je eigen shop op te zetten. Er zijn vele aanbieders van gebruikersvriendelijke E-commerceplatformen waar je tegen een fractie van de kosten van zeg 8 jaar geleden je eigen regie kunt voeren over je aanbod. Inclusief SEO (search engine optimization), betaalmodule en voorraadbeheer. En mocht het je toch te veel moeite zijn, dan kun je je aansluiten bij platformen als Thuisbezorgd, bol.com, Amazon en Springest.

Collaboratieplatformen – digitaal efficiënt samenwerken is nog nooit zo eenvoudig geweest. Was het vroeger vrijwel onmogelijk om soepel met een paar mensen aan dezelfde presentatie of hetzelfde document te werken, is dat nu geen probleem meer. Een collega die 1000 kilometer verderop zit, kun je binnen een paar seconden zien en spreken over je project. Tegelijk met 4 andere collega’s die nog verder weg zitten. Microsoft Teams en Zoom zijn ondertussen grote spelers op deze markt

Sociale media – niet meer weg te denken uit onze samenleving en een van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste 15 jaar. Sociale media beweegt zich van eenvoudig uitwisselen van tekst en beeld tussen besloten groepjes tot wereldwijde netwerken van mensen die geïnteresseerd zijn in iets. Van reizen in Noorwegen tot complottheorieën tot het bakken van taart. Met behulp van sociale media kun je je twee miljoen volgers een bepaald merk make-up laten kopen of president van Amerika worden

Oopen aanbod

Wij helpen onze relaties graag bij het verkennen van het thema en de betekenis ervan voor zijn/ haar onderneming. Dat kan inde vorm van een online workshop of eventueel bij het begeleiden van een implementatietraject.

Workshop.

Naast deze publicatie en een webinar bieden wij ook een online workshop waarin wij met u en uw team een verkenning maken van daar waar uw vraagstukken op dit terrein liggen en zoeken samen met u  en/of uw team naar mogelijkheden en oplossingen. Ter voorbereiding zullen wij u daartoe een inventariserende vragenlijst toesturen.

Doel: inspireren, verkennen en delen.

Hoe ziet de workshop eruit?

 • Wij leiden kort in op twee thema’s;
  • Anders denken/mindset/ordenen.
  • Processen: hoofdprocessen en deelprocessen vaststellen/ swimminglanes verkleinen, doelen stellen en plannen maken
 • Interactief: deelnemers wordt gevraagd naar hun kwesties. Die vervolgens met elkaar uitgewerkt worden.

Deze workshop duurt een dagdeel en kost €800 Euro excl BTW

Bij voldoende deelname (minimaal 4 maximaal 6 deelnemers)  is deze workshop ook voor individuele deelnemers te volgen. De kosten per deelnemer bedragen  dan 200 Euro excl BTW

Begeleiding bij implementatie

Tot slot bieden wij de mogelijkheid om naast deze workshop hulp bij verdere implementatie  afhankelijk van wat de behoefte is. Een dergelijk implementatie proces kunnen wij ook als coach begeleiden. Samen met u stellen wij uw behoefte vast en doen u daarvoor een voorstel.

Interesse:  kijk op www@oopen.nu of email naar:  info@oopen.nu
of bel naar: Eddy van Eeden : 06- 54701303

You may also like

Leave a Comment

Onze website maakt gebruik van functionele en niet functionele cookies. Akkoord Meer lezen